overlay

2021 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Tayini Hk.

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde; 02.02.2018 tarih ve E.04-663 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi'nin 7’nci maddesi doğrultusunda”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü Maddesi' nin (A) bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin” iller arası 2021 Yılı Haziran-Temmuz dönemi atama ve yer değişikliği tayin talepleri 15 Haziran-30 Haziran 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir.

GENEL ESASLAR

1. Haziran-Temmuz Dönemi atama ilanına; Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel başvurabilecektir.

2. Başvurular 15 Haziran-30 Haziran 2021 tarihleri arasında personelin kadro kurumu üzerinden alınacak olup, aşağıda belirtilecek olan belgeler ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üst yazı ile gönderilecektir. Belgeler öncelikle EBYS’den ve sonrasında ise posta yoluyla gönderilecektir.

3. Başvuru tarihi itibariyle bulunduğu ilde 1(bir) yılını doldurmayan, aday memurluğu devam eden, ücretsiz izinde olan personelin talepleri kabul edilmeyecektir.

4.İlan edilen münhal kadro dışında başvuran personelin talebi dikkate alınmayacaktır.

5.Başvurular ekte sunulan dilekçe ile yapılacak olup, en çok 2(iki) tercih yapılabilecektir.

6.Personelin talep ettiği birime, il dışından personel atanması ve o unvandaki doluluk oranında değişiklik olması durumunda, personel ihtiyacı gözetilerek diğer tercihleri değerlendirmeye alınacaktır.

7.Aynı birime münhal kadrodan fazla talep olması durumunda hizmet süresi yüksek olan personelin ataması yapılacaktır. Hizmet süreleri de eşit olan personel olursa, başvuruda bulunduğu birimin evrak kayıt birimine girişi önce olan personelin ataması yapılacaktır.

8.Başvuru evrakları eksik olanların, başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemi yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9.Atamalar Temmuz ayı içerisinde yapılacak olup, atama tarihi itibariyle 30(otuz) gün süre içerisinde mevcut kurumundan ayrılış yapmayan personelin nakli iptal edilecektir. Mazereti sebebiyle süresi içince ayrılış yapamayacak olan personel, dilekçe ve mazeret belgeleri ile kurumuna başvurarak Müdürlüğümüze gönderilmesi sağlanacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1.Dilekçe(İlan metni ekindeki dilekçenin kullanılması esastır)

2.Hizmet Belgesi(Onaylı)

3.Adli ve İdari Soruşturma bulunup bulunmadığına dair yazı.

4.Muvafakat Yazısı

Dilekçe için tıklayınız.
Münhal kadro listesi için tıklayınız.